Reisebetingelser

Viktig informasjon

I tillegg til det som står nedenfor, gjelder også aktuelle deler av "Allmänna villkor för paketresor", fastsatt 2.2.1993 av det svenske Konsumentverket (forbrukerrådet) og Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation. For grupper gjelder egne betingelser.

Rederiet forbeholder seg retten til å kansellere turer og å endre utfluktsprogram eller tidstabell. Ved force majeure, dvs. situasjoner utenfor rederiets kontroll som f.eks. værforhold, streik og lockout samt tekniske problemer ved broer, sluser og havner, gir rederiet ingen erstatning. Passasjerene henvises da til sine egne reise- eller hjemforsikringer.

Befordringsvilkår for M/S Juno, M/S Wilhelm Tham og M/S Diana

VIKTIG INFORMASJON
Vennligst les nedenstående betingelser grundig. Alle betingelsene inngår i kontrakten mellom passasjer og transportør. Ved å akseptere kontrakten godtar man også betingelsene. Passasjerene blir spesielt gjort oppmerksom på transportørens rett til å begrense sitt ansvar i henhold til klausul 1 under.

1) Rederiets ansvar
Uansett hva som ellers er fastsatt i disse betingelsene eller i andre dokumenter, skal en eventuell tvist mellom transportør og passasjer utelukkende avgjøres av en svensk domstol og være underlagt svensk lovgivning. For rederiets ansvar gjelder den svenske sjøloven.

Rederiaktiebolaget Göta Kanal har ikke ansvar for passasjeren før passasjeren går om bord og etter at passasjeren har gått i land. Det samme gjelder for håndreisegods; rederiet har ikke ansvar for tiden før det blir ført om bord og etter at det er ført i land.
Rederiet har ikke ansvar for levende dyr.

Hvis det er avtalt eller uttrykkelig forutsatt at transporten helt eller til en bestemt del skal utføres av en annen enn rederiet, er rederiet ikke ansvarlig for skade, tap eller forsinkelse som skyldes en hendelse som inntreffer under den del av transporten som utføres av den andre.

Rederiet har ikke ansvar for skade, tap eller forsinkelse som inntreffer når rederiet besørger transport eller oppstilling av passasjerens kjøretøy (biltransfer). Passasjeren oppfordres til å forsikre kjøretøyet mot vognskade.

Den svenske sjøloven begrenser rederiets ansvar ved skade, tap eller forsinkelse. Begrensningsbeløpene oppgis i SDR, dvs. spesielle trekkrettigheter som er fastsatt av Det internasjonale valutafond. Du finner dagskursen på SDR under valutakurser i avisen eller på bankenes nettsider. Rederiets ansvar skal således ikke overstige:

Ved skade på person og ved dødsfall SDR 175 000/pass.
(ca. SEK 2.207.000)

Ved forsinkelse av passasjerer SDR 4150/pass.
(ca. SEK 52.000)

Ved skade på, tap eller forsinkelse av håndreisegods. SDR 1800/pass.
(ca. SEK 22.000)

Ved skade på, tap eller forsinkelse av verdisaker, SDR 6750/pass.
som rederiet har mottatt til oppbevaring i sikkerhet (ca. SEK 85 000)

Ved skade på, tap eller forsinkelse av kjøretøy. SDR 10 000/kjøretøy
(ca. SEK 126.000)

Ved skade på, tap eller forsinkelse av SDR 2700/pass.
annet reisegods. (ca. SEK 34 000)

Passasjeren skal betale en egenandel
ved skade på reisegods
etter følgende:

Ved skade på eller tap av kjøretøy. SDR 150
(ca. SEK 1800)

Ved skade på eller tap av annet reisegods. SDR 20
(ca. SEK 250)

Ved forsinkelse av passasjer eller reisegods. SDR 20
(ca. SEK 250)

pass. = passasjer

2) Alminnelige betingelser
Hver fullprisbillett gir rett til å medbringe 50 kg bagasje uten ekstra kostnad. Betalte billetter blir ikke tilbakebetalt hvis passasjeren uteblir ved fartøyets avgang. Ellers gjelder bestemmelsene om avbestilling i rederiets brosjyre.

Rederiet forbeholder seg retten til endringer i befordringsmåten og befordringsvilkårene, endringer i ruteplan og passasjeravgifter samt innstilling av seilinger på grunn av omstendigheter utenfor rederiets kontroll.

Depositum og betaling

Et depositum på 20 % av reisens totale pris og ev. avbestillingsforsikring innbetales innen 14 dager. Full betaling av resterende beløp skal være rederiet i hende 40 dager før avreise. Ved bestilling mindre enn 40 dager før avreise betales reisens fulle pris omgående. For grupper gjelder egne betingelser.

ENDRINGSGEBYR

Endring av reisen som innebærer annen avreisedato, avreisehavn, reiselengde eller pris, er å anse som avbestilling og ny bestilling. I slike tilfeller påløper det et gebyr i overensstemmelse med avbestillingsreglene.

AVBESTILLING

Ved avbestilling gjelder følgende betingelser:

Ved avbestilling mer enn 40 dager før avreise tilbakebetales det innbetalte beløpet minus et administrasjonsgebyr på SEK 500 per person.

Ved avbestilling 40–20 dager før avreise er avbestillingsgebyret 50 % av billettprisen pluss et administrasjonsgebyr på SEK 500 per person.

Ved avbestilling mindre enn 20 dager før avreise, eller hvis passasjeren ikke innfinner seg før skipets avgang, gis ingen refusjon.

For grupper gjelder egne betingelser.

AVBESTILLINGSFORSIKRING

Vi anbefaler passasjerer å tegne rederiets avbestillingsforsikring, som koster SEK 300 per person. Avbestillingsforsikringen må bestilles samtidig som reisen og gjelder ved akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall hos den reisende selv eller nærmeste familie/reisefølge. Billetten må avbestilles før avreisen for at avbestillingsforsikringen skal gjelde. Det må legges frem legeattest. Det innbetalte beløpet for reisen blir tilbakebetalt med fradrag for et administrasjonsgebyr på SEK 500 per person (som alltid trekkes fra ved avbestilling). Prisen på avbestillingsforsikringen tilbakebetales ikke.