Resevillkor

Viktig information

Förutom nedanstående gäller även tillämpliga delar av "Allmänna villkor för paketresor", antagna 1993-02-02 av Konsumentverket, å ena sidan, och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, å andra sidan. För grupper gäller särskilda villkor.

Rederiet förbehåller sig rätten att ställa in turer, samt att ändra utflyktsprogram eller tidtabell. Vid force majeure, d v s situationer utanför rederiets påverkan som t ex vädermässiga förhållanden, strejker och lockouter samt tekniska problem vid broar, slussar och hamnar, lämnas ingen ersättning från rederiet. Passagerare hänvisas då till egna rese- eller hemförsäkringar.

Befordringsvillkor för M/S Juno, M/S Wilhelm Tham och M/S Diana

VIKTIG INFORMATION
Vänligen läs nedanstående villkor noggrant. Samtliga villkor ingår i kontraktet mellan passageraren och befraktaren. Accepterande av kontraktet innebär godkännande av villkoren. Passageraren ombeds särskilt uppmärksamma befraktarens rätt att begränsa sitt ansvar enligt klausul 1 nedan.

1) Rederiets ansvar
Oavsett vad som annars föreskrivs i dessa villkor eller i annat dokument skall tvist mellan befraktaren och passagerare uteslutande avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag. För rederiets ansvar gäller den svenska sjölagen.

Rederiaktiebolaget Göta Kanal förbehåller sig frihet från ansvar för passagerare för tiden innan denne går ombord och efter det att han gått iland. Detsamma gäller i fråga om handresgods för tiden innan detta förs ombord och efter det att det förts iland.
Rederiet förbehåller sig frihet från ansvar för levande djur.

Om det är avtalat eller klart förutsatt, att befordringen helt eller till bestämd del skall utföras av annan än rederiet, förbehåller sig rederiet frihet från ansvar för skada, förlust eller försening orsakad av händelse under den del av befordringen som utförts av den andre.

Rederiet förbehåller sig frihet från ansvar för skada, förlust eller försening, som inträffar då rederiet ombesörjer transport eller uppställning av passagerares fordon (biltransfer). Passagerare uppmanas att hålla fordonet försäkrat mot vagnskada.

Sjölagen begränsar rederiets ansvar vid skada, förlust eller försening. Begränsningsbeloppen uttrycks i Internationella Valutafondens Särskilda Dragningsrätter (SDR), vars värde anges i dagspressen under rubriken Valutakurser. Rederiets ansvar skall således inte överstiga:

Vid skada på person och vid dödsfall. SDR 175.000/pas
(ca SEK 2.207.000)

Vid försening av passagerare. SDR 4.150/pas
(ca SEK 52.000)

Vid skada på, förlust eller försening av handresgods. SDR 1.800/pas
(ca SEK 22.000)

Vid skada på, förlust eller försening av dyrbarheter, SDR 6.750/pas
som rederiet tagit emot för säker förvaring. (ca SEK 85.000)

Vid skada på, förlust eller försening av fordon. SDR 10.000/for
(ca SEK 126.000)

Vid skada på, förlust eller försening av SDR 2.700/pas
annat resgods. (ca SEK 34.000)

Rederiet förbehåller sig att passageraren
själv skall stå risken för skada på resgods
enligt följande:

Vid skada på eller förlust av fordon. SDR 150
(ca SEK 1.800)

Vid skada på eller förlust av annat resgods. SDR 20
(ca SEK 250)

Vid försening av passagerare eller resgods. SDR 20
(ca SEK 250)

pas = passagerare

2) Allmänna villkor
Varje hel biljett medger rätt att utan extra avgift medföra 50 kg reseffekter. Ingen återbetalning sker av erlagda biljettavgifter om passageraren inte infinner sig vid fartygets avgång. I övrigt gäller bestämmelserna om avbokning i rederiets broschyr.

Rederiet förbehåller sig rätt till ändringar i befordringssättet och befordringsvillkoren, ändringar av turlistan och passageraravgifterna samt indragningar av turer, föranledda av omständigheter utanför rederiets kontroll.

Anmälan och betalning

En anmälningsavgift motsvarande 20 % av resans totala pris och ev avbeställningsförsäkring betalas inom 14 dagar. Slutbetalning ska vara rederiet tillhanda 40 dagar före avresedag. Sker bokning senare än 40 dagar före avresa, betalas resans hela pris omgående. För grupper gäller särskilda villkor.

ÄNDRINGSAVGIFT

Ändring av resan som innebär annat avresedatum, avreseort, reslängd eller pris är att betrakta som avbeställning och ny beställning. För detta tas det ut en kostnad i enlighet med avbeställningsreglerna.

AVBESTÄLLNING

Vid avbeställning gäller följande villkor:

Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresa, återbetalas det inbetalda beloppet med avdrag för expeditionsavgift SEK 500 per person.

Vid avbeställning 40-20 dagar före avresa är avbokningskostnaden 50 % av biljettpriset plus expeditionsavgift SEK 500 per person.

Vid avbeställning senare än 20 dagar före avresa, eller om passagerare inte infinner sig innan fartygets avgång, medges ingen återbetalning.

För grupper gäller särskilda villkor.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Passagerare rekommenderas att teckna rederiets avbeställningsskydd, vilket kostar SEK 300 per person. Detta måste beställas samtidigt som resan och gäller vid egen eller nära anhörigs/medresenärs akuta sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Biljetten måste avbokas innan avresa för att avbeställningsskyddet ska gälla. Det måste även finnas ett läkarintyg från en till försäkringskassan ansluten läkare. Med undantag av expeditionsavgift SEK 500 per person (som alltid tas ut vid avbeställning), återbetalas det inbetalda beloppet för resan. Kostnaden för avbeställningsskydd återbetalas inte.