Reisebetingelser

REISEBETINGELSER - REDERI AB GÖTA KANAL

Disse generelle reisebetingelsene samt Arrangørens spesielle reisebetingelser er del av avtalen mellom den reisende og Rederi AB Göta Kanal («Arrangøren»). Spesielle reisebetingelser for Rederi AB Göta Kanal er angitt med kursiv tekst. Dersom reisebetingelsene er i konflikt med hverandre, skal de generelle reisebetingelsene gjelde med mindre de spesielle reisebetingelsene er mer fordelaktig for den reisende.


1 AVTALEN

1.1 Arrangøren står ansvarlig overfor den reisende for det denne har rett til å fordre i henhold til avtalen. Dette ansvaret gjelder også for ytelser som skal leveres av andre enn Arrangøren. Dersom forhandleren er part i avtalen, har denne et ansvar overfor den reisende på lik linje med Arrangøren.

1.1.1 Hovedreisende er den personen i hvis navn avtalen er inngått. Den hovedreisende angis først i reisedokumentene eller på en annen tydelig måte. Hovedreisende er betalingsansvarlig ifølge avtalen. Alle endringer og eventuell avbestilling må foretas av hovedreisende. Det kan gjøres unntak fra dette dersom hovedreisende blir alvorlig syk og ikke selv kan utføre endringen eller avbestillingen. Hovedreisende har ansvar for å forsyne Arrangøren med korrekte bestillingsopplysninger for øvrige reisende som omfattes av avtalen.

1.1.2 Dersom den reisende er under 18 år og reiser uten foresatte, må dette oppgis ved bestillingen. En attest som viser samtykke fra samtlige foresatte må sendes til Arrangøren før reisen betales.

1.2 Arrangøren skal holde den reisende informert om spørsmål som er av betydning for den reisende i forbindelse med avtalen.

1.3 Tilknyttede reiser eller spesialordninger tas bare med i avtalen dersom dette er solgt eller markedsført sammen med hovedarrangementet for en felles pris, eller for adskilte priser som er tilknyttet hverandre.

1.4 Avtalen er bindende for partene når Arrangøren skriftlig har bekreftet den reisendes bestilling, og når den reisende innen avtalt tid har betalt den avtalte påmeldingsavgiften i samsvar med Arrangørens anvisninger.

1.4.1 Informasjon på Arrangørens hjemmeside eller i kataloger som blir endret før bestillingstidspunktet, skal ikke være bindende for Arrangøren dersom denne på en tydelig måte har informert den reisende om endringene.

1.5 Arrangøren skal bekrefte den reisendes bestilling uten unødig opphold.

1.5.1 En gjennomført bestilling bekreftes med bestillingsbekreftelse per e-post.

1.6 Særlige ønsker garanteres ikke.

1.7 Den reisende er selv ansvarlig for å kontrollere reisedokumentene så snart de er mottatt. Eventuelle feil må påpekes snarest. Det kan kreves en avgift ved korrigering av opplysninger.

1.8 En ombestilling regnes som en avbestilling av en tidligere inngått avtale.

2 BETALING AV PRIS FOR REISEN

2.1 Den reisende skal betale reisens pris senest på det tidspunktet som fremgår av avtalen.

2.2 Arrangøren kan ikke kreve sluttbetaling av reisens pris tidligere enn 40 dager før avreisen, med mindre det er inngått avtale om noe annet.

2.3 Ved bestilling mindre enn 40 dager før avreise må man omgående betale full pris for reisen.

2.4 I forbindelse med bestillingsbekreftelsen krever Arrangøren inn en første delbetaling (påmeldingsavgift). Påmeldingsavgiften er 20 prosent av prisen på reisen.

2.5 Dersom den reisende ikke betaler reisens pris i samsvar med avtalen, har Arrangøren rett til å heve avtalen og beholde påmeldingsavgiften som oppreisning, med mindre omstendighetene gjør dette urimelig.

3 REISENDES RETT TIL AVBESTILLING

3.1 Den reisende har rett til å avbestille reisen på følgende vilkår:

3.1.1 Ved avbestilling mer enn 40 dager før avreise, tilbakebetales det innbetalte beløpet minus et avbestillingsgebyr på SEK 500 per person.

3.1.2 Ved senere avbestilling enn dette, men fortsatt mer enn 20 dager før avreise, skal den reisende betale et avbestillingsgebyr på 50 % av reisens pris pluss et administrasjonsgebyr på SEK 500 per person. Resterende beløp tilbakebetales.

3.1.3 Ved avbestilling senere enn 20 dager før avreise, eller hvis passasjeren ikke møter opp før skipets avgang, skal det betales et avbestillingsgebyr på 100 % av det innbetalte beløpet. Det tilbakebetales ikke noe beløp.

3.2 Reisende som har kjøpt avbestillingsforsikring av Arrangøren, har rett til å avbestille reisen i samsvar med punkt 3.1 uten annen kostnad enn det som angis i dette punktet (3.2). Avbestillingsforsikringen koster SEK 300 per person. Avbestillingsforsikringen må bestilles samtidig som reisen og gjelder ved akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall hos den reisende selv eller nærmeste familie/reisefølge. Billetten må avbestilles før avreisen for at avbestillingsforsikringen skal gjelde. Det må legges frem legeattest. Det innbetalte beløpet for reisen blir tilbakebetalt med fradrag for et administrasjonsgebyr på SEK 500 per reisende (som alltid belastes ved avbestilling). Prisen på avbestillingsforsikringen tilbakebetales ikke. Avbestillingsforsikring kan bare bestilles av privatpersoner.

4 REISENDES ENDRING AV REISEN

4.1 Reisende har rett til å endre avtalen dersom Arrangøren åpner for dette. Endringer i avtalen kan medføre tilleggskostnader for den reisende fra Arrangøren eller en annen part.

5 REISENDES RETT TIL Å OVERDRA AVTALEN

5.1 Den reisende kan overdra avtalen til en annen person som oppfyller alle betingelser for å delta på reisen. Den reisende må i rimelig tid før avreisen informere Arrangøren eller forhandleren om slik overdragelse.

5.2 Overdrageren og mottakeren er solidarisk ansvarlige overfor Arrangøren eller forhandleren for det som måtte gjenstå å betale for reisen, og for ekstra kostnader, høyst 500 kroner. Denne beløpsgrensen gjelder ikke dersom Arrangøren kan godtgjøre at den faktiske kostnaden for overdragelsen utgjør et høyere beløp, som i så fall kan belastes.

6 ARRANGØRENS ENDRINGER FØR AVREISE

6.1 Arrangørens rett til å endre avtalebetingelsene.

6.1.1 Arrangøren kan endre avtalebetingelsene til reisendes ulempe bare hvis det fremgår tydelig av avtalen at dette kan gjøres.

6.1.2 Arrangøren forbeholder seg retten til å endre avtalebetingelsene i samsvar med det nedenstående.

6.1.3 Dersom Arrangøren har til hensikt å bryte avtalen eller endre avtalebetingelsene, skal arrangøren informere den reisende snarest og samtidig gi beskjed om dennes rett til å fratre avtalen i henhold til punkt 6.4.

6.1.4 Eventuelle endringer meddeles per telefon, e-post, brev eller SMS. Det er derfor særlig viktig at de opplysningene som gis, er korrekte og blir oppdatert når dette er aktuelt før avreisetidspunktet.

6.1.5 Arrangøren forbeholder seg også retten til å foreta endringer av avtalebetingelsene for den aktuelle reisen etter at avtalen er inngått. Ved slike endringer gjelder bestemmelsene i lov om pakkereiser og reisegaranti. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre reiserute, tidtabell, utflukter, mat, havneanløp mv. før reisen gjennomføres.

6.2 Prisendring

6.2.1 Dersom Arrangøren rammes av kostnadsøkninger etter at avtalen er tredd i kraft for partene, kan Arrangøren øke prisen for reisen med et beløp som tilsvarer kostnadsøkningene, dersom disse er avhengige av:
a) endringer i transportkostnader
b) endringer i skatter, toll eller avgifter i tilknytning til tjenester som er inkludert i reisen
c) endringer i valutakurser som påvirker Arrangørens kostnader for reisen

6.2.2 Prisen kan økes med et beløp som tilsvarer reisendes andel av den kostnadsøkningen som Arrangøren rammes av, for å få gjennomført avtalen, forutsatt at denne kostnadsøkningen er av en slik art som er angitt i (a) – (c) i punktet over. Dersom en avgift, for eksempel som følge av punkt (a) over, øker med 100 kroner for hver reisende, kan prisen for reisen økes med et tilsvarende beløp. Reisearrangøren plikter, på forespørsel fra den reisende, å dokumentere hvordan prisøkningen er beregnet. Rett til prisøkning ifølge (a) – (c) i dette punktet foreligger bare dersom kostnadsøkningen sammenlagt overstiger 100 kroner.

6.2.3 Arrangøren skal så snart som mulig informere den reisende om prisendringene. Prisen kan ikke økes de siste 20 dagene før avtalt reisedato.

6.3 Endringer i tidstabell

6.3.1 Avreisetidene er definitive. Ankomsttidene er omtrentlige, ettersom værforhold og trafikkforhold kan forårsake forsinkelse. Sørg derfor for at du/dere har god tidsmargin for hjemreisen på ankomstdagen. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle merkostnader i forbindelse med forsinkelser som er utenfor Arrangørens kontroll.

6.4 Reisendes rett til å fratre avtalen

6.4.1 Den reisende kan trekke seg fra avtalen dersom Arrangøren melder om at den ikke kommer til å fullføre det den har påtatt seg, og at avtalebruddet er av vesentlig betydning for den reisende.

6.4.2 Den reisende skal innen rimelig tid informere Arrangøren eller forhandleren om at han vil fratre avtalen etter foregående punkt. Dersom den reisende ikke gjør det, mister han retten til å fratre avtalen.

6.5 Reisendes rett til erstatningsreise

6.5.1 Hvis den reisende fratrer avtalen i samsvar med punkt 6.4, har han rett til en ny pakkereise av lik eller høyere kvalitet, dersom Arrangøren kan tilby dette. Hvis den reisende godtar en erstatningsreise av lavere kvalitet, har han rett til kompensasjon for prisforskjellen.

6.5.2 Dersom den reisende avstår fra sin rett til erstatningsreise, eller dersom en slik reise ikke kan tilbys, skal den reisende snarest, men senest innen 14 dager fra avståelsen få tilbake det han har betalt ifølge avtalen.

6.5.3 Bestemmelsene i punktene 6.5.1 og 6.5.2 gjelder også dersom Arrangøren innstiller reisen uten at den reisende er skyld i det.

6.6 Reisendes rett til oppreisning, Arrangørens innstilling av reisen

6.6.1 I situasjoner som omhandles i punkt 6.5 har den reisende rett til oppreisning fra Arrangøren dersom det etter omstendighetene er rimelig.

6.6.2 Rett til oppreisning som følge av at Arrangøren innstiller reisen foreligger ikke dersom Arrangøren kan godtgjøre:
a) at færre personer enn det som er oppgitt som minste antall i avtalen, har registrert seg for reisen, og den reisende innen et i avtalen angitt tidspunkt blir skriftlig informert om at reisen er innstilt
b) at reisen ikke kan gjennomføres på grunn av hindringer som ligger utenfor Arrangørens kontroll, og som denne ikke med rimelighet burde ha forventet da avtalen ble inngått, og hvis følger denne heller ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet

6.6.3 Dersom reisen blir innstilt som følge av en part som Arrangøren har leid inn, er Arrangøren beskyttet mot oppreisningskrav ifølge punktene 6.6.1 og 6.6.2 bare dersom også den innleide parten er beskyttet i henhold til denne bestemmelsen. Det samme gjelder dersom årsaken kan føres tilbake til noen i et tidligere ledd.

6.6.4 Arrangøren forbeholder seg retten til å kansellere reisen hvis ikke minst 25 personer* har meldt seg på senest 30 dager før avreise.

6.7 Arrangørens og den reisendes rett til å fratre avtalen ved forstyrrende hendelser m.m.

6.7.1 Både Arrangøren og den reisende har rett til å fratre avtalen dersom det etter at avtalen har trådt i kraft, på eller i nærheten av reisemålet eller langs den planlagte reiseruten inntreffer en katastrofe, krigshandling, generalstreik eller annen forstyrrende hendelse som i vesentlig grad påvirker reisens gjennomføring eller forholdene på reisemålet på det tidspunktet da reisen er planlagt gjennomført.

6.7.2 For å avgjøre om hendelsen er av en så alvorlig karakter som angitt over, må man rådføre seg med sakkyndige norske eller internasjonale myndigheter.

6.7.3 Arrangørens rett til å trekke seg fra avtalen i følge artikkelen 6.7, påvirker ikke Arrangørens forpliktelse til å tilbakebetale allerede innbetalt betaling i følge Pakkereiseloven (SFS 2018:1217) 3. kap. 9 §. Reisegarantien er stillet av Atradius (organisasjonsnummer 516410-4274).

7 ARRANGØRENS ENDRINGER ETTER AVREISE

7.1 Uteblitte ytelser

7.1.1 Dersom en vesentlig del av de avtalte tjenestene ikke kan tilveiebringes etter avreisen, skal Arrangøren besørge et egnet erstatningsarrangement uten ekstra kostnad for den reisende.

7.1.2 Dersom det ikke blir ordnet med et erstatningsarrangement, eller dersom den reisende avviser et slikt arrangement av akseptable grunner, skal Arrangøren, dersom det er rimelig og ikke medfører ekstrakostnader for den reisende, sørge for transport tilbake til avreisestedet eller til et annet sted som den reisende godtar.

7.1.3 Dersom en forandring i avtalen ifølge første eller andre avsnitt medfører en forverring for den reisende, er denne, dersom det er rimelig, berettiget til prisavslag og oppreisning.

7.2 Andre feil og mangler

7.2.1 Ved andre feil i de avtalte tjenestene enn de som er angitt i punkt 7.1 har den reisende rett til prisavslag og oppreisning, med mindre feilen skyldes den reisende selv.

7.2.2 Den reisende har ikke rett til oppreisning dersom Arrangøren godtgjør at feilen skyldes en hindring som ligger utenfor Arrangørens kontroll, og som denne ikke med rimelighet burde ha forventet da avtalen ble inngått, og hvis følger denne heller ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet

7.2.3 Dersom feilen skyldes en part som Arrangøren har leid inn, er Arrangøren beskyttet mot oppreisningsansvar i henhold til disse reisebetingelsene bare dersom også den innleide parten er beskyttet i henhold til denne bestemmelsen. Det samme gjelder dersom feilen skyldes noen andre i et tidligere ledd.

7.2.4 Ved feil som skyldes omstendighetene som er beskrevet i punktene 7.2.2 og 7.2.3, skal Arrangøren straks gi den reisende nødvendig hjelp.

7.3 Oppreisningens omfang

7.3.1 Oppreisning ifølge disse betingelsene omfatter erstatning for ren formuesskade og erstatning for personskade og tingskade. Den reisende er ansvarlig for å begrense skadeomfanget så langt det lar seg gjøre.

8 REKLAMASJON OG AVHJELPENDE TILTAK

8.1 Reisende kan ikke påberope seg feil i de avtalte tjenestene hvis han ikke innen rimelig tid etter at han la merke til eller burde ha lagt merke til feilen, informerer Arrangøren eller forhandleren om forholdet. Dette bør om mulig skje ved reisemålet.

8.1.1 Med reisemålet (8.1) menes i dette tilfellet om bord i fartøyet. Reklamasjoner skal skje skriftlig senest 1 måned etter reisens slutt.

8.2 Uten at det er til hinder for punkt 8.1 kan den reisende påberope seg feil dersom Arrangøren eller forhandleren har opptrådt grovt uaktsomt eller i ond hensikt.

8.3 Dersom den reisende under reisen legger frem en begrunnet klage, skal Arrangøren eller dennes lokale representant straks iverksette tiltak for å finne en minnelig løsning.

9 REISENDES ANSVAR UNDER REISEN

9.1 Arrangørens anvisninger

9.1.1 Den reisende plikter å følge de anvisninger for gjennomføring av reisen som gis av reiselederen eller av en annen person som opptrer på vegne av Arrangøren. Den reisende plikter å respektere ordensreglene som gjelder for reisen og på reisemålet, og å opptre på en måte som ikke forstyrrer medreisende eller andre. Dersom den reisende gjør seg skyldig i vesentlige brudd på dette, har Arrangøren rett til å heve avtalen.

9.2 Reisendes ansvar for skader

9.2.1 Den reisende er ansvarlig for oppreisning etter eventuelle skader som den reisende i uaktsomhet måtte forvolde Arrangøren.

9.3 Den reisende har ansvar for å gjøre seg kjent med informasjon som tilveiebringes av Arrangøren.

9.4 Fravær fra arrangementet

9.4.1 Reisende som etter at reisen er påbegynt, ønsker å forlate arrangementet, plikter å informere Arrangøren eller dennes representant om dette.

9.4.2 Ved fravær ifølge punkt 9.4 vil det ikke foretas noen tilbakebetaling av de deler av reisen som ikke er benyttet.

10 TVISTELØSNING

10.1 Partene bør prøve å løse tvister som gjelder tolkning eller anvendelse av avtalen gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan tvisten prøves av en klagenemnd eller en vanlig domstol.

[Vedtatt 15. september 2017]

Last ned PDF