Resevillkor

RESEVILLKOR - REDERI AB GÖTA KANAL

Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet mellan resenären och Rederi AB Göta Kanal (”Arrangören”). Särskilda resevillkor för Rederi AB Göta Kanal anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.


1 AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.1.1
Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

1.1.2
Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

1.2
Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3
Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.4
Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.4.1
Information på Arrangörens hemsida och kataloger som har ändrats före tiden för bokningen ska inte vara bindande för Arrangören om denne på ett tydligt sätt informerat resenären om ändringarna. 

1.5
Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.5.1
En genomförd bokning bekräftas per e-post med bokningsbekräftelse.

1.6
Önskemål garanteras inte.

1.7
Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

1.8
En ombokning är att betrakta som en avbokning av ett tidigare ingånget avtal.

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2
Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

2.3
Sker bokning mindre än 40 dagar innan avresa betalas resans hela pris omgående.

2.4
Arrangören tar i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften är 20 procent av resans pris. 

2.5
Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1
Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresan återbetalas det inbetalda beloppet med avdrag för en avbeställningsavgift om SEK 500 per person.

3.1.2
Vid avbeställning därefter, men tidigare än 20 dagar före avresan, ska resenären erlägga avbeställningsavgift om 50 % av resans pris, plus en expeditionsavgift om SEK 500 per person. Resterande belopp återbetalas. 

3.1.3
Vid avbeställning senare än 20 dagar före avresa, eller om passagerare inte infinner sig innan fartygets avgång, skall en avbeställningsavgift om 100 % av det inbetalda beloppet erläggas. Inget inbetalt belopp återbetalas.

3.2
Resenär som tecknat Arrangörens avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan enligt punkt 3.1 utan annan kostnad än vad som anges i denna punkt 3.2. Avbeställningsskyddet kostar SEK 300 per person. Detta måste beställas samtidigt som resan och gäller vid egen eller nära anhörigs/medresenärs akuta sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Biljetten måste avbokas innan avresa för att avbeställningsskyddet ska gälla. Det måste även finnas ett läkarintyg från en till Försäkringskassan ansluten läkare. Med undantag av expeditionsavgift SEK 500 per resenär (som alltid tas ut vid avbeställning), återbetalas det inbetalda beloppet för resan. Kostnaden för avbeställningsskydd återbetalas inte. Avbeställningsskydd kan endast beställas av privatpersoner. 

4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN 

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.2
Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

6 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren.

6.1.1
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra avtalsvillkoren i enlighet med vad som anges nedan. 

6.1.3
Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.1.4
Eventuella ändringar meddelas per telefon, e-post, brev eller SMS Det är därför särskilt viktigt att de uppgifter som lämnas är korrekta och uppdateras för det fall detta är aktuellt innan tiden för avresan.

6.1.5
Arrangören förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkoren för aktuell resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i lag om paketresor. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra resrutt, tidtabell, utflykter, mat, hamnstopp m.m. före genomförandet av resan.

6.2
Ändring av priset

6.2.1
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
a) ändringar i transportkostnader
b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

6.2.2
Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3
Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

6.3
Tidtabellsändringar

6.3.1
Avresetider är definitiva. Ankomsttider är preliminära, då väder- och andra trafikmässiga förhållanden kan orsaka förseningar. Se därför till att det finns mycket god tidsmarginal för vidare resa hem på ankomstdagen. Arrangören kan inte hållas ansvarigt för eventuella merkostnader i samband med förseningar utanför arrangörens kontroll. 

6.4
Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1
Resenären får frånträda avtalet om arrangören meddelat att den inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2
Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.5
Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1
Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2
Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3
Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6
Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1
I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2
Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:
a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller
b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.6.4
Arrangören äger rätt att ställa in resan om inte minst 25 personer* anmält sig senast 30 dagar före avresan.

6.7
Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1
Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2
För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
 

6.7.3 Arrangörens rätt att frånträda avtalet enligt denna artikel 6.7 påverkar inte arrangörens skyldighet att återbetala redan erlagd betalning enligt Paketreselagen (SFS 2018:1217) 3 kap. 9 §. Resegarantin är utställd av Atradius (organisationsnummer 516410-4274).

7 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2
Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3
Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2
Andra fel och brister

7.2.1
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2
Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3
Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.2.4
Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3
Skadeståndets omfattning

7.3.1
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE 

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

8.1.1
Med resmålet (8.1) menas i detta fall ombord på fartyget. Reklamation ska göras skriftligen senast 1 månad efter resans slut. 

8.2
Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3
Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1
Arrangörens anvisningar

9.1.1
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.2
Resenärens ansvar för skada

9.2.1
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3
Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4
Avvikande från arrangemanget

9.4.1
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

9.4.2
Vid avvikelse enligt punkten 9.4 sker ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats.

10 TVISTLÖSNING

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

[antagna 15 september 2017]
Ladda ner PDF